Posts Tagged ‘แม่น้ำอิง’

แม่น้ำอิง

Wednesday, February 20th, 2013

แม่น้ำอิง

แม่น้ำแต่ละสายมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตของเรา วันนี้จะพามารู้จักกับแม่น้ำทางภาคเหนือนั้นก็คือ แม่น้ำอิงเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา เป็นเพียงหนึ่งในแม่น้ำไม่กี่สายในประเทศที่ไหลย้อนขึ้นทางทิศเหนือ โดยแม่น้ำอิงไหลเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำโขง โดยไหลลงแม่น้ำโขงที่ บ้านปากอิง ม.16 ต.ศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

แม่น้ำอิง ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาในเขตอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ไหลผ่านอำเภอเชียงคำ อำเภอเทิง ลงสู่แม่น้ำโขงในเขตอำเภอเชียงของ เรียกว่า สบอิง มีความยาวประมาณ 136 กิโลเมตร

แม่น้ำสายนี้ ชาวเชียงรายโดยเฉพาะชาวอำเภอเทิง อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเชียงของ ใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว พืชผักต่างๆ

แม่น้ำอิงเป็นแม่น้ำสายหลักของอำเภอที่แม่น้ำอิงไหลผ่าน มีที่ราบลุ่มตามลำน้ำเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกชั้นดีให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ในอดีตที่มีการตั้งชุมชนตามลำน้ำ ซึ่งเรียกว่า เวียง เช่น เวียงพะเยา เวียงเทิง เวียงเชียงของ โดยได้มีการพบโบราณสถานตามลำน้ำอิงเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงพบก้อนอิฐ และเศษเครื่องใช้และภาชนะโบราณตามแนวลำน้ำอิงเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีชุมชนทั้งในปัจจุบัน

แม่น้ำอิงมีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาผีปันน้ำ หลังจากนั้นก็ไหลผ่านอำเภอแม่ใจ ผ่านกว๊านพะเยา ผ่าน อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูกามยาว อำเภอจุน เข้าสู่ จังหวัดเชียงรายทางอำเภอป่าแดด อำเภอเทิง อำเภอขุนตาล อำเภอพญาเม็งราย และไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่ บ้านปากอิง ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของจ้งหวัดเชียงราย